ترانس نئون

ترانس نئون را بیشتر بشناسیم برای آشنایی با ترانس نئون بهتر است در ابتدا با ترانس یا ترانسفورماتور و نئون آشنا بشیم. وسیله ای که از دو یا چند عدد سیم پیچ برای القای نیروی محرکه به یک سیم پیچ بوسیله عبور جریان الکتریکی از سیم پیچی دیگر بدون تغییر فرکانس استفاده میکند ترانسفورماتور یا […]